top of page

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Gizlilik Sözleşmesinin Taraflarını;

 • Ceren Kilimci (Açıklayan taraf) ve

 

 • (Bilgi Alan Taraf) oluşturmaktadır.

 

Taraflar aşağıda belirtilen amaç doğrultusunda aşağıda hükümleri belirlenmiş gizli bilgilerin korunması, gizli tutulması ve üçüncü kişilere ifşa edilmemesini temin amacıyla aralarında bir gizlilik sözleşmesi imzalanması konusunda anlaşmaya varmışlardır. Sözleşmede bulunan hak ve yükümlülükler, işbu sözleşmenin Taraflarca imzalanması ile hüküm ve sonuç doğuracaktır.

 

1.Tanımlar

 

İşbu Sözleşme' de;

 

 • "Açıklayan Taraf İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca Gizli Bilgilerini diğer Tarafa veya onun Temsilcilerine açıklayan tarafı ifade eder (bundan böyle "Açıklayan Taraf" ve/veya Sayın “Ceren Kilimci” olarak anılacaktır).

 • "Bilgi Alan Taraf" İşbu Sözleşme uyarınca kendisine Gizli Bilgi açıklanan veya verilen tarafı ifade eder (bundan böyle "Bilgi Alan Taraf” olarak anılacaktır.)

 • "Gizli Bilgi" İşbu Sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde, "Gizli Bilgiler" taraflardan herhangi birinin gizliliği haiz, ona ait ya da onun için hassas olan sözlü ve/veya yazılı her türlü ve tüm bilgileri içerir.

 

 • Yürürlük tarihinden önce veya sonra; amaç ile ilgili olarak, sözlü, yazılı, görsel, elektronik veya sair şekilde, Açıklayan Taraf tarafından Bilgi Alan Tarafa veya onun temsilcilerine doğrudan veya dolaylı olarak açıklanan veya sağlanan; Açıklayan Tarafın işveren temsilcileri, işçileri ya da alt çalışanlarınca diğer tarafın işveren temsilcileri, işçileri ya da alt çalışanlarına açıklanan, aşağıda yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözlü ve/veya yazılı, üzerinde "gizlidir" ibaresi bulunma şartı olmaksızın;

 

 • Yasal koruma altındaki her türlü bilgi, ticari ve finansal bilgiler, finansal ve mali kayıtlar, bütçe ve raporlar, proje fikri, proje konsepti, ar-ge (araştırma ve deneysel geliştirme) verileri, araştırma ve deney sonuçları, araştırma ve deney aşamaları, buluş, yenilik, iş, metot, patent, telif hakkı, marka ve ticari sır, yasal korumaya konu olmasa bile aralarındaki iş ilişkisi esnasında yazılı ya da sözlü olarak öğrenecekleri her türlü ticari, mali, finansal ve teknik nitelikli bilgiler, iş planları, iş modelleri, iş akışları, teknik yöntemler, buluşlar, belirli alanlardaki uzmanlık birikimleri, süreçler, cihazlar, teçhizatlar, algoritmalar, yazılım programları, yazılım kaynak dokümanları, mevcut ve yapılması tasarlanan ürün ve hizmetlere ait kaynak kodları ve formülleri, araştırma, deneysel çalışma, geliştirme, tasarım detayları ve özellikleri, mühendislik raporları, finansal raporlar, tedarik verileri, satın alma ihtiyaçları, üretim kapasite verileri, müşteri listeleri, fiyat listeleri, maliyet bilgileri, iş tahminleri, satış ve satış geliştirme yöntemleri, pazarlama planları, geçmiş dönem satış verileri, gelecek dönem satış tahminleri, rakip analizleri, çalışanlarla ilgili bilgiler, iç talimatlar, prosedürler, yönetmelikler, görev tanımları, formlar, denetim raporları ve süreç dokümanları, emtia kodu, bilgisayar sabit programları, tasarımlar, formüller, teknik özellikler, tedarikçiler ve muhtemel tedarikçiler hakkındaki listeleri, müşteriler ve muhtemel müşteriler hakkındaki listeleri, piyasa bilgileri, malzeme listeleri, çalışan listeleri, idare metodları, know-how, çalışma metodları, üretim teknikleri, işletim teknikleri, bunlarla ilgili tüm kılavuz, belge, rapor, mali tablolar, dosyalar, (makine ya da kullanıcı tarafından okunabilen) bilgisayar disket ve kayıtları ve diğer yazılı veya elektronik bilgiler, 3. kişi ve kuruluşlarla yapılmış sözleşmeler, yapılacak ticaret kapsamında iş ve işin yürümesi için gerekli olan her bilgi, abonelik bilgileri, konuşma bilgileri, çekilmiş resimler ve

 

görüntülü kayıtlar ve sayılanlar ile sınırlı olmaksızın Bilgi Alan Tarafın Açıklayan Taraftan elde edebileceği her türlü sözlü ve/veya yazılı bilgi ve belgelerdir.

 

Bu Sözleşme ve Sözleşme ile ilgili diğer bilgiler, şartlar ve görüşmeler de Gizli Bilgi'dir ve hukuki zorunluluklar dışında üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

 

 • "Sözleşme" İşbu Gizlilik Sözleşmesi'ni ifade eder.

 • "Temsilciler" görevleri gereği Gizli Bilgi'yi öğrenmesi veya değerlendirmesi gereken Tarafların müdürleri, yöneticileri, çalışanları ve tüm profesyonel danışmanlarını bunlarla sınırlı olmak üzere ifade eder.

 

 • "Yürürlük Tarihi" İşbu Sözleşmenin imza tarihini ifade eder.

2.Amaç

İşbu sözleşme;

 

 • Ceren Kilimci’nin Türkiye içerisinde yapacağı ticari işlemlerde ve/veya Türkiye’den yabancı ülkelere yapacağı ihracata ilişkin ticari ilişkiler, fiyatlar, ödemeler, tasarım bilgileri vb. “Gizli bilgilerin” saklanması,

 

 • Bilgi Alan Taraf’ ın münhasıran Ceren Kilimci adına yapmış olduğu çalışmalar olmak üzere “Gizli Bilgileri” 3. Kişiler ile ile paylaşmaması,

 

 • Ceren Kilimci’ye iletilen bilgilerin olması halinde Ceren Kilimci’nin de bu bilgileri 3. kişilere iletmemesi,

 

amacı için imzalanmıştır.

 

3.Gizlilik Yükümlülüğü

 

 1. Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme ile Açıklayan Tarafça veya onun adına Bilgi Alan Tarafa açıklanan ve sağlanan Gizli Bilgi'ye ilişkin olarak;

 

 1. Açıklayan Taraf ve/veya danışmanları/müşterileri tarafından Sözleşme süresince kendisine sağlanan her türlü bilginin daima Açıklayan Taraf’ a ait olacağını;

 2. Her türlü Gizli Bilgi'yi tam bir gizlilik içerisinde tutmayı ve muhafaza etmeyi ve Gizli Bilgi'yi veya herhangi bir kısmını Açıklayan Taraf tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe üçüncü kişilere ifşa etmemeyi ve Temsilciler tarafından bu Sözleşme'nin hükümlerine uyulmasını teminen gerekebilecek tüm adımları atmayı ve her halükarda Temsilcilerden işbu Sözleşme' de belirtilen tüm hükümlere uyulacağını ve özellikle Temsilcilerin Bilgi Alan Taraftaki görevlerinden herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde dahi imzaladıkları işbu Sözleşmedeki yükümlülükler ile bu Sözleşme sona ermesine rağmen de 5 yıl daha bağlı kalacaklarını teyit etmek sureti ile işbu Sözleşme'yi imzaladıklarını;

 3. Gizli Bilgi'nin izinsiz kullanımını, yayılmasını, çoğaltılması, işlenmesi veya yayımlanmasını önlemek için, hiçbir durumda makul özen derecesinin altında olmamak şartıyla, en az kendisinin benzer önemi haiz gizli bilgilerini korumakta gösterdiği özenin aynısını göstermeyi;

 4. Hiçbir Bilgi/Gizli Bilgi'yi, amacın değerlendirilmesi ve amacın gerçekleşmesi halinde, uygulanmasından başka bir amaçla tamamen veya kısmen kullanmamayı ve yukarıdaki hükümlerin genel niteliğine halel gelmeksizin, hiçbir Gizli Bilgi'yi Açıklayan Taraf’ a karşı herhangi bir ticari avantaj elde etmek amacıyla kullanmamayı;

 

 1. İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca izin verildiği şekilde Temsilcilere ifşa edilen Gizli Bilgi'nin tam kaydını tutmayı ve talep halinde bu ifşalar hususunda Açıklayan Taraf'ı yazılı olarak derhal bilgilendirmeyi;

 

 1. Herhangi bir Gizli Bilgi'nin yetkisiz bir kişiye ifşa edildiğinin öğrenilmesi, güvenliğinin herhangi bir şekilde tehlikeye düştüğünün fark edilmesi veya bu durumdan şüphelenilmesi halinde, bilgi alanın söz konusu bilginin tehlikeye düştüğünü öğrenmesinden itibaren 2 gün içinde Açıklayan Tarafı yazılı olarak bilgilendirmeyi; Temsilciler tarafından yapılan Gizli Bilgi açıklamalarından, sanki bizzat kendisi açıklamışçasına sorumlu olacağını ve Açıklayan Taraf tarafından talep edilmesi halinde, Temsilciler tarafından Gizli Bilgilerin ya da herhangi bir kısmının kaybını, kötüye kullanılmasını ya da izinsiz ifşasını önlemek için makul surette gerekli olabilecek her türlü işlemi yapacağını;

 

 1. Gizli Bilgi'nin hırsızlığa veya yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlamayı ve bu güvenliğin sağlanması için gerekli altyapı, donanım, fiziksel güvenlik ve kontrol için şartlarını oluşturmayı ve bu şartların sürekli işler durumda olmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.

  1. Bilgi Alan Taraf, Temsilcilerinden herhangi birinin işbu Sözleşme koşullarını ihlal etmesi veya bunlara aykırı şekilde davranması halinde Açıklayan Tarafın ve /veya 3. Kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı işbu Sözleşme uyarınca Bilgi Alan Tarafın sorumlu olacağını ve Gizli Bilgi'nin bu Temsilciler tarafından izinsiz ve yetkisiz olarak ifşa edilmesini veya kullanılmasını engellemek için her türlü makul önlemi alacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.Gizli Bilgi'nin İadesi

 

Her türlü Bilgi/Gizli Bilgi, bunu sağlamış olan Açıklayan Tarafın mülkiyetinde kalacaktır. Gizli Bilgi'nin tüm kopyaları, işbu Sözleşme'nin sona ermesi ve/veya Açıklayan Tarafın talebi ve/veya Bilgi Alan Tarafın Amaca olan ilgisinin sona ermesi üzerine, derhal, Açıklayan Tarafın tercihine tabi olarak, Açıklayan Tarafa iade edilecek veya (bilgisayar ve sair elektronik ortamda kayıtlı bulunan bilgilerin mümkün olan en geniş şekilde silinmesi de dâhil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere) imha edildiğine dair her türlü kaydın Açıklayan Taraf’ a sunulması ve Açıklayan Taraf talep ettiğinde imha sürecine Açıklayan Tarafın da katılması şeklinde imha edilecektir. Bilgi Alan Taraf, tüm Gizli Bilgilerin veya tüm kopyalarının, çıktılarının veya Gizli Bilgi'nin kısmen veya tamamen çoğaltıldığı kopyalarının Açıklayan Tarafa iade edilmiş ve/veya imha edilmiş olduğunu Açıklayan Taraf’ a yazılı olarak teyit edecektir.

 

5.Fikri Mülkiyet Hakları

 

Herhangi bir Gizli Bilgi’nin açıklanması, Açıklayan Taraf tarafından, lisans yoluyla veya başka bir şekilde, teknik dokümantasyon, yazılım, fikri mülkiyete ilişkin tüm hak, mülkiyet ve menfaatler, know-how, buluşlar, tasarımlar, el kitapları, kavramlar, teknikler, işlemler, yöntemler, sistemler, fotoğraflar, modeller, prototipler, bilgisayar programları, araştırma materyallerinin telif hakları, patent başvuruları, patentler, ticari sırlar, ticari markalar, ticari unvanlar, telif hakları, müşterilere veya tedarikçilere ilişkin her türlü bilgiler veya Açıklayan Tarafa ait sair tüm fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bilgiye ilişkin olarak herhangi bir hak verildiği anlamına gelmeyecektir. Açıklayan Taraf tarafından Bilgi Alana yapılacak olan ticaret kapsamında iletilmiş olan her türlü belge ve varsa materyaller Açıklayan Tarafın mülkiyetinde olup, işbu Sözleşme hükümlerine tabidir.

 

6.Garanti ve Yükümlülük Bulunmaması

 

 1. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek amacıyla, işbu Sözleşme' de yer alan hiçbir hüküm Açıklayan Tarafın, Bilgi Alan Taraf tarafından özellikle talep edilen herhangi bir Gizli Bilgi'yi Bilgi Alan tarafa temin etme yükümlülüğü altına sokmamaktadır. Açıklayan Taraf, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Gizli Bilgi'nin herhangi bir kısmını Bilgi Alan Tarafa temin etmekten imtina etme hakkını haizdir.

 

 1. Açıklayan Taraf, Gizli Bilgi'nin Bilgi Alan Taraf ve/veya herhangi bir Temsilcisi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması veya Gizli Bilgi'ye dayanılmasından doğan veya bunlara ilişkin hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

7.Kişisel Verilerin Korunması

 

 1. Taraflar, birbirleri arasında aktarılan Açıklayan Taraf çalışanlarına

/müşterilerine/tedarikçilerine/herhangi bir gerçek kişiye ait tüm kişisel verileri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunda (KVKK) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyecektir. Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme dolayısıyla kendisine aktarılan kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK md. 10 uyarınca çalışanlarını bilgilendirmek, md. 11 uyarınca kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmalarını temin etmek ve KVKK md. 5/f.l uyarınca "gerekli olan hallerde" açık rızalarını almakla yükümlüdürler. Açıklayan Taraf tarafından aktarılan kişisel veriler bakımından, Bilgi Alan Tarafın KVKK'da anılan bu yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanacak her türlü zarardan Bilgi Alan Taraf sorumlu olacaktır. Özellikle işbu sözleşmenin imzalanması ile Bilgi Alan Taraf tarafından KVKK gereği aydınlatma ödevinin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu olacak idari para cezasından Açıklayan Taraf sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Açıklayan Taraf alınan hizmet kapsamında Bilgi Alan Tarafa verdiği / vereceği kişisel veri sayılan her türlü veriyi, KVKK, bağlı mevzuatı ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin uluslararası mevzuat uyarınca yalnızca işbu Sözleşme kapsamındaki hizmet / iş / ticari ilişki gereği zorunlu olması sebebi ile ve yalnızca işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifası amacı ile sınırlı olmak üzere paylaşmaktadır. Bilgi Alan Taraf kendisi ile paylaşılan verilerin ilgili mevzuat kapsamında birer kişisel veri olduğunu bilir ve kişisel verilerin korunmasının sağlanması için azami özeni gösterir.

 

 1. Bilgi Alan Taraf, kendisi ile paylaşılan verileri üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını, bu verileri yalnızca işbu Sözleşmede belirtilen amaç ile sınırlı bir biçimde kullanacağını, bu verileri kullanırken KVKK ve bağlı mevzuatına uygun davranacağını, bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kanuni süreler ve amacı ile sınırlı olmak kaydıyla muhafazasını sağlamak amacıyla KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağını, işbu Sözleşmenin sona ermesinden sonra işbu Sözleşme gereği üstlenmiş olduğu kişisel verilerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinin ifasına süresiz olarak devam edeceğini ve mevzuatta bir zorunluluk olmaması halinde bu verileri işlemeyeceğini ve imha edeceğini, bunun dışındaki her türlü işlemenin yetkisiz olacağını ve bu işleme sebebi ile Açıklayan Tarafın ve/veya üçüncü kişinin uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin edeceğini, bu hususta resmi mercilere ve üçüncü kişilere karşı tek muhatap ve tek sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Bilgi Alan Taraf, kendisine aktarılan Açıklayan Taraf müşterilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır. Bilgi Alan Taraf, Açıklayan Tarafın aktardığı kişisel verilerin güvenliğini KVKK md.12 anlamında sağlayamaması durumunda doğacak zarardan Açıklayan Tarafa karşı münhasıran sorumlu olacaktır.

 2. Bilgi Alan Taraf işbu Sözleşme gereği kendisine aktarılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaklardır.

 

 1. Bilgi Alan Taraf, kendisine aktarılan kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en kısa sürede birbirlerine, Açıklayan Taraf’ a ve ilgili çalışanlarına ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildireceklerdir.

 

 1. Bilgi Alan Tarafın işbu Sözleşme'nin konusu hizmete ilişkin olarak, 3. Kişiler veya kurumlara bilgi vermesi ve dolayısıyla Açıklayan Tarafın müşterilerine ait kişisel verileri 3. Kişi veya kurumlara aktarması gereken durumlarda, önceden Açıklayan Taraf’ a yazılı olarak bilgi verecek ve onay alacaktır. Açıklayan Tarafın onayı olmadan işbu sözleşmeden kaynaklı hiçbir yükümlülüğünü 3. Herhangi bir kişi veya kuruma devredemez. Açıklayan Tarafın onayı ile devir gerçekleşmesi halinde ise Açıklayan Taraf’ a karşı tek sorumlu münhasıran yine Bilgi Alan Taraf olacaktır. Bilgi Alan Tarafın 3. Kişi veya kurumlar ile imzalayacağı sözleşmenin asgari olarak işbu Sözleşme' de düzenlenen yükümlülükleri içerecek şekilde imzalanması gereklidir.

 

 1. Taraflar personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini kişisel verilere ilişkin mevzuata uygun olarak tanımlayacağını; personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin tanımlanan erişim yetkilerini kullanarak erişilen bilgileri ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; personeline, alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilere KVKK ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacağını, bu Sözleşme'nin imzasından sonra işten ayrılmış olsalar dahi personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde idari para cezaları dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere doğacak her türlü menfi ve müspet zarardan doğrudan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

8.Sözleşme’nin İhlali

 

 1. Taraflar, işbu Sözleşmenin ihlali durumunda Açıklayan Tarafın menfaatlerinin tamiri imkânsız şekilde zarara uğrayacağını ve bunun giderilmesi için var olan hukuk yollarıyla zararının tam olarak telafi edilemeyeceğini, dolayısıyla Sözleşmenin hükümlerini hassasiyetle uygulayacaklarını iyi niyet çerçevesinde kabul ederler.

 2. Bilgi Alan Taraf ve/veya Temsilcilerinin işbu Sözleşme' yi ihlal etmesi veya işbu Sözleşme' ye aykırı davranması halinde, Bilgi Alan Taraf, Açıklayan Tarafın bu ihlalden doğacak (tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyan da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) her türlü zarar ve ziyanını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Bilgi Alan Taraf işbu Sözleşme'nin ihlal edilmesi veya işbu Sözleşme' ye aykırı davranılması halinde, parasal tazminatın tek başına Açıklayan Taraf için yeterli bir karşılık olmayabileceğini kabul eder ve işbu Sözleşme ile Açıklayan Tarafın mevcut diğer tüm yaptırımlara ek olarak, herhangi bir yargı bölgesindeki herhangi bir mahkemeden aynen ifa veya ihtiyati tedbir talebinde bulunma hakkına sahip olacağını kabul eder.

 

 1. Bilgi Alan Taraf ve/veya İş Ortağı ve/veya personeli, işbu Sözleşmede belirlenmiş olan yükümlülüklerine aykırı davrandıkları takdirde, Açıklayan Tarafın aralarındaki sözleşmeleri tek taraflı olarak feshetmek ve uğradığı zararların tazminini talep hakları saklı kalmak kaydıyla, bunlara ek olarak ifaya eklenen cezai şart olacak şekilde, her bir ihlal başına, 250.000 TL (ikiyüzellibin TL ) tutarındaki cezai şartı, Açıklayan Tarafın ilk yazılı talebi Açıklayan Taraf’a derhal, nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Açıklayan Taraf dilerse işbu tazminat ve cezai şart alacaklarını Bilgi Alan Tarafın varsa alacaklarından mahsup suretiyle de tahsil edebilir. Bu şekilde karşılanamayan bedellerin tahsili için ise Açıklayan Tarafın yasal takibe geçme hakkı saklıdır.

 

9.Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türk hukukuna göre yorumlanıp ve uygulanacak olup, işbu Sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

 

10.Diğer Hükümler

 

 1. İşbu Sözleşme' den doğan herhangi bir hakkın veya kanuni yolun Açıklayan Taraf tarafından kullanılmaması veya kullanılmasında geç kalınması bu haktan veya kanuni yoldan veya herhangi başka bir hak veya kanuni yoldan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir hak veya kanuni yolun tek sefer kullanılması veya kısmen kullanılması bu hak veya kanunun yolunun yeniden kullanılmasını veya geri kalanının kullanılmasını engellemeyecektir.

 2. Taraflar, işbu Sözleşme doğan hak ve yükümlülüklerini diğer Tarafın önceden alınan yazılı izni olmaksızın devir veya temlik etmek hakkına sahip olmayacaktır.

 3. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünün yetkili mercii tarafından herhangi bir sebeple herhangi bir açıdan geçersiz, kanuna aykırı veya uygulanamaz bulunması halinde veya herhangi bir bölümün ihlalinden herhangi bir açıdan feragat edilmesi halinde, söz konusu bölümün diğer tüm açılardan geçerliliği, yasaya uygunluğu ve uygulanabilirliği ile işbu Sözleşme'nin geri kalanı hiçbir şekilde bu durumdan etkilenmeyecek ve zarar görmeyecektir.

 4. Taraflar, işbu sözleşmeye ek olarak belirtecekleri adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve herhangi bir değişikliği diğer Tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe bu adrese yapılacak olan tebligatların geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul ederler.

 5. İşbu Sözleşmeden doğan damga vergisi taraflarca ödenecektir.

 

 

11.Süre

Herhangi bir sebeple işbu Sözleşme'nin sona ermesi veya Amacın gerçekleşmesi, işbu Sözleşme' den doğan yükümlülüklerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu yükümlülükler, işbu Sözleşme'nin sona ermesinden veya Amacın gerçekleşmesinden sonra da 5 yıl kadar geçerli ve bağlayıcı olacaktır.

 

İşbu Sözleşme Yürürlük Tarihi'nde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak imzalanmış olup her bir nüsha taraflara teslim edilecektir.

bottom of page